Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

ΚΑΤΆ ΚΌΣΜΟΝ ΚΡΙΣΙΝ

Ο ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΩΝ ΙΑΤΡΟΣ

Ο παρεπιδημών ιατρός
αν και γνώριζε καλώς
πρόσωπα και πράγματα
κι ενώ η μακράν του
πείρα τον καθιστούσε
ικανόν να θεραπεύει
πάσαν νόσον και πάσαν
μαλακίαν
μη έχων πλέον ικανήν
πελατείαν είχεν αποσυρθεί
εις τα ενδότερα
ως και την πινακίδα
είχεν αφαιρέσει εκ του ιατρείου του
εις την οποίαν αναγράφετο
το γνωστόν Ιατρός των ψυχών
και των σωμάτων και επί
προσθέτως
ιατρός των Πτωχών
Τώρα λόγω του ότι δεν υπήρχον
πλέον πτωχοί ούτε κατά το πνεύμα
ούτως διήρχετο κρίσιν
θέλω να είπω
την κατά κόσμον κρίσιν

 (Από την ποιητ. συλλ. ΣΧΕΔΙΑ, Αλκμήνης Κογγίδου)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου